پاکسازی حریم راه اصلی مبادی ورودی محور جویبار به سیمرغ

1402/06/22