تاریخچه شهرداری کیاکلا

شهرداری شهر کیاکلا در سال 1339 تاسیس گردیده و در سال 1346 ساختمان جدید شهرداری بمساحت 220 مترمربع احداث گردید.با احداث این ساختمان و تحویل آن به شهرداری ساختمان قدیمی شهرداری با کلیه تجهیزات و امتیازات برق شهر و مشترکین آن تحویل وزارت نیرو گردیده و اکنون مورد استفاده شرکت برق منطقه ای شهر کیاکلا می باشد.

زمزمه های تشکیل شهرداری کیاکلا به اوائل سال 1337 بر می گردد که بعد از بازدید مسئولین شهرستان و استان و تعیین حدود شهر کیاکلا هر چند از همان ابتدا جمعیت محدوده شهری کیاکلا که زیر 5000 نفر بود اجازه شهر شدن را نمی داد اما با پیگیری مداوم بزرگان شهر کیاکلا و نامه نگاریهای بسیار دستور موافق وزارت کشور در ششم آذر سال 1337 صادر شد و در تاریخ 1337/10/22چهار برگ مدارک مربوط به تشکیل انجمن شهر کیاکلا و صورت مجلس شورای شهرستان شاهی راجع بحدود حوزه شهرداری از لحاظ انتخابات انجمن شهر تصویب میشود. اما متاسفانه بعد از تشکیل این انجمن شهر تا سالهای متمادی قسمتهایی از روستاهای نجار کلای قدیم ، سوخت آبندان و سیدمحله و وازیمال اجازه نیافتند تا به بدنه اصلی خود که همانا شهر کیاکلا بود بپیوندند . دلیل آنهم نفوذ عده ای نفع پرست و همچنین ناآگاهی مردم شهر کیاکلا با همسو بودن با اعضاء انجمن شهر و شهرداران خواست آنها مبنی بر کوچکتر بودن محدوده شهری به دلیل بودجه کم شهرداری .

اسامی شهرداران: