آگه مناقصه عمومی یک مرحله ای رفت و روب و انجام امورات مربوط به خدمات شهری

  • مناقصه گذار : شهرداری کیاکلا
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1402/01/09
  • مهلت ارسال اسناد : 1402/01/05
  • مهلت دریافت اسناد : 1402/01/05