آگهی مزایده عمومی جایگاه cng

  • مزایده گذار : شهرداری کیاکلا
  • تاریخ ثبت مزایده : 1401/01/31
  • auction.senddate : 1401/03/25
  • auction.receivedate : 1401/04/05

شهرداری کیاکلا در نظر دارد اجاره و بهره برداری جایگاه CNG واقع در بلوار شهید ذبیحی به مدت یکسال شمسی از طریق برگزاری مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت الکترونیکی با شرایط ذیل نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.

مهلت دریافت اسناد  : 1401/03/25

زمان بازگشایی اسناد:1401/04/06

اخرین مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/04/05

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 30/000/000 ریال ضمانت نامه بانکی با اعتبار 1401/04/31

شناسه ملی شهرداری: 14002942341

علاقمندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام . دریافت گواهی الکترونیکی به شماره 02141934 مرکز پشتیبانی و راهوری سامانه تماس حاصل نمایند.