آگهی تجدید مزایده عمومی انتخاب پیمانکار جهت برداشت مصالح رودخانه ای مازاد

  • مزایده گذار : شهرداری کیاکلا
  • تاریخ ثبت مزایده : 1402/03/24
  • auction.senddate : 1402/04/17
  • auction.receivedate : 1402/04/17

در راستای اجرای بند ( ز ) تبصره 8 قانون بودجه سال 1401 موضوع ابلاغیه شماره 100/31/21270/1401 مورخ 21/03/1401 شهرداری کیاکلا در نظر دارد نسبت به برداشت مصالح رودخانه ای مازاد به حجم تقریبی 000/240 متر مکعب واقع در ضلع غربی محدوده شهر کیاکلا و رودخانه تالار از طریق برگزاری مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت الکترونیکی با شرایط ذیل نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.در راستای اجرای بند ( ز ) تبصره 8 قانون بودجه سال 1401 موضوع ابلاغیه شماره 100/31/21270/1401 مورخ 21/03/1401 شهرداری کیاکلا در نظر دارد نسبت به برداشت مصالح رودخانه ای مازاد به حجم تقریبی 000/240 متر مکعب واقع در ضلع غربی محدوده شهر کیاکلا و رودخانه تالار از طریق برگزاری مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت الکترونیکی با شرایط مندرج در متن آگهی نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.