آگهی تجدیدمناقصه عمومی جهت اجرای آسفالت کوچه های سطح شهر(محلات هدف)

  • مناقصه گذار : شهرداری کیاکلا
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1402/03/24
  • مهلت ارسال اسناد : 1402/04/18
  • مهلت دریافت اسناد : 1402/04/18

شهرداری کیاکلا در نظر دارد جهت اجرای آسفالت کوچه های سطح شهر(محلات هدف) از طریق برگزاری مناقصه عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت الکترونیکی با شرایط مندرج در متن آگهی نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.