پاکسازی کانال خیابان افتخار( ورزش )جنب سالن شهید کشوری

1402/05/29