پاکسازی پیاده رو جاده بهنمیر بلوار شهید کشوری توسط کارکنان واحد خدمات شهری شهرداری کیاکلا

1402/06/22