پاکسازی پیاده رو بلوار امام رضا (ع) شهرک شهید بهشتی توسط کارکنان واحد خدمات شهری شهرداری کیاکلا

1402/06/09