پاکسازی محور کیاکلا به قائمشهر توسط کارکنان واحد خدمات شهری شهرداری کیاکلا

1402/06/22