پاکسازی خیابان امام رضا (ع )شهرک شهید بهشتی توسط کارکنان واحد خدمات شهری شهرداری کیاکلا

1402/06/09