مناقصه عملیات رفت و روب و جمع آوری زباله ها و سایر امورات مرتبط( خدمات شهری ) به مدت یکسال شمسی

  • مناقصه گذار : شهرداری کیاکلا
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1400/12/28
  • مهلت ارسال اسناد : 1401/01/06
  • مهلت دریافت اسناد : 1401/01/06

  شهرداری کیاکلا در نظر دارد عملیات رفت و روب و جمع آوری زباله ها و سایر امورات مرتبط( خدمات شهری ) به مدت یکسال شمسی از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و از محل اعتبارات داخلی با شرایط ذیل واگذار نماید.

           1-    کلیه متقاضیان باید دارای صلاحیت اداره کار و رفاه اجتماعی و دارای سابقه حسن انجام کار مشابه و همچنین دارای امکانات کافی جهت اجراء عملیات باشند.

2-    موضوع مناقصه: عملیات رفت و روب و جمع آوری زباله ها و سایر امورات مرتبط           ( خدمات شهری )     

3-    مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه: 669/009/193 ریال

4-    شهرداری به استناد بند5ماده5 آیین نامه مالی شهرداری ها در رد و یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.

5-    محل اجرا: کلیه کوچه ها ، خیابان ها و معابر سطح شهر

6-    شهرداری یک دستگاه خاور حمل زباله و یک دستگاه نیسان جهت جمع اوری زباله در اختیار پیمانکار قرار خواهد داد.

7-    مقدار تقریبی زیاله8 تن به صورت روزانه می باشد.

8-    برنده حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در استفاده از نیروی کار جذب نیروهای موجود در الویت می باشد.

9-    در صورت ارجاع کار اضافی میزان ساعت اضافه کاری به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد

10-در صورتیکه در ماه تعداد کارگران بکار گرفته کاهش یابد از مبلغ صورت وضعیت کاسته خواهد شد.

11-مبلغ قرارداد در سال جدید بر اساس افزایش میزان حقوق و دستمزد از طریق قانون کار محاسبه و پرداخت خواهد شد.

12- برنده مناقصه بایدامکانات و توانائی مالی جهت ارائه ضمانتنامه بانکی جهت عقد قرارداد در موعد مقرر که شهرداری اعلام خواهد نمود داشته باشند .

13-الویت با پیمانکاران بومی منطقه خواهد بود.

14-مبلغ پیشنهادی در جدول آنالیز شهرداری و به همراه مشخصات کامل شرکت کننده قید و بارگذاری گردد.

      15 -  کمیسیون با حداقل3 شرکت کننده قابل قبول رسمیت خواهد یافت.

16- کلیه پیشنهادات باید امضاء و مهر شده و بدون قلم خوردگی و مخدوش و مشروط در موعد مقرر ارائه گردد..

17- اسناد از زمان بارگذاری در سامانه ستاد قابل دریافت خواهد بود.

18- مهلت ارسال پیشنهادات ساعت15مورخ1401/01/07ی باشد.

19-کمیسیون راس ساعت10 صبح مورخ1401/01/07 در محل شهرداری کیاکلا تشکیل خواهد شد.

20چنانچه بر اساس اعلام کمیسیون نفرات اول تا سوم حاضر به عقد قرارداد نباشند  به استناد ماده 8  آیین نامه مالی شهرداری ها سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.