شستشوی مصلی نماز جمعه توسط کارکنان واحد خدمات شهری شهرداری کیاکلا

1402/06/09