شستشوی خیابان شهید نیکجویان از میدان مادر تا مسجد سیدمحله

1402/05/19