شرایط مناقصه عمومی اجرای روکش آسفالت بلوار انقلاب

  • مناقصه گذار : شهرداری کیاکلا
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1402/01/09
  • مهلت ارسال اسناد : 1401/12/20
  • مهلت دریافت اسناد : 1401/12/20