شرایط مناقصه عمومی اجرای آسفالت کوچه های سطح شهر

  • مناقصه گذار : شهرداری کیاکلا
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1402/02/05
  • مهلت ارسال اسناد : 1402/02/24
  • مهلت دریافت اسناد : 1402/02/24