شرایط مناقصه ادامه و تکمیل کانال جمع آوری آبهای سطحی – کوچه شهید اسماعیلی

  • مناقصه گذار : شهرداری کیاکلا
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1402/05/16
  • مهلت ارسال اسناد : 1402/05/18
  • مهلت دریافت اسناد : 1402/05/18