دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهر کیاکلا - 1402

  • منبع : شهرداری کیاکلا
  • تاریخ ثبت اطلاعیه : 1402/01/27
  • از تاریخ : 1402/01/01
  • تا تاریخ : 1402/12/29
  • تمدید تا تاریخ :