تعویض چراغ s.m.d میدان شهید کشوری توسط کارکنان زحمتکش امور برق شهرستان سیمرغ

1402/07/06