برطرف کردن آبگرفتگی معابر ها و خیابانهای سطح شهر

1402/07/20

برطرف کردن آبگرفتگی معابر ها و خیابانهای سطح شهر خیابان افتخار ،بلوار امام رضا، خیابان شهید محمد کشوری و خیابان امام ره توسط کارکنان واحد خدمات شهری شهرداری کیاکلا