بازدید شهردار محترم از پاکسازی و محوطه سازی مجتمع اداری سردار شهید هاشمی شهرک شهید بهشتی

1402/06/09