افتتاح پروژه کانال آبهای سطحی خیابان شهید اسماعیلی

1402/06/12