آگهی مناقصه جهت مطالعات و طراحی و ساماندهی رودخانه تلار و پارکخطی و فضای سبز حاشیه رودخانه

  • مناقصه گذار : شهرداری کیاکلا
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1401/06/01
  • مهلت ارسال اسناد : 1401/06/24
  • مهلت دریافت اسناد : 1401/06/24

شهرداری کیاکلا در نظر دارد جهت مطالعات و طراحی و ساماندهی رودخانه تلار و پارکخطی و فضای سبز حاشیه رودخانه  با مشخصات ذیلسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط از طریق استعلام بها  از محل اعتبارات داخلی شهرداری  اقدام نماید .