آگهی مناقصه انجام ممیزی املاک نقشه GIS تحت وب، ارشیو الکترونیکی و سیستم یکپارچه شهرسازی تحت وب

  • مناقصه گذار : شهرداری کیاکلا
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1401/08/15
  • مهلت ارسال اسناد : 1401/09/08
  • مهلت دریافت اسناد : 1401/08/28

شهرداری کیاکلا در نظر دارد انجام ممیزی املاک نقشه GIS تحت وب، ارشیو الکترونیکی و سیستم یکپارچه شهرسازی تحت وب از طریق برگزاری مناقصه عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت الکترونیکی با شرایط مندرج در متن آگهی نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.