آگهی فراخوان مناقصه عمومی اجرای روکش آسفالت معابر سطح شهر

  • مناقصه گذار : شهرداری کیاکلا
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1401/03/01
  • مهلت ارسال اسناد : 1401/03/28
  • مهلت دریافت اسناد : 1401/03/28