آبگرفتگی کوچه شهید ذبیحی ۱ و برطرف کردن آبگرفتگی توسط کارکنان واحد خدمات شهری شهرداری کیاکلا

1402/06/09